Náplň projektu

Home / Náplň projektu

Perlorodka říční je v povodí řeky Blanice jako kriticky ohrožený druh předmětem ochrany EVL Šumava, Boletice a Blanice. Oblast povodí řeky Blanice je rovněž zařazená do systému biogenetických rezervací vyhlašovaných Radou Evropy. Vzhledem k tomu, že se ve VVP Boletice vyskytuje pramenná oblast řeky Blanice, hraje zdejší management klíčovou roli pro vývoj populací perlorodky v celém jejím navazujícím toku.

V rámci projektu jsou řešené tři hlavní tematické okruhy. První je zaměřený na mapování pramenišť ve VVP Boletice a související následnou digitalizaci a aktualizaci získaných podkladů. Cílem tohoto opatření je zpřesnit mapu potravních zdrojů a snížit rizika jejich poškozování ve VVP Boletice vlivem hospodářské činnosti.

Druhý tematický okruh se zabývá bioindikačním hodnocením pramenišť a hlavního toku Blanice včetně přítoků. Cílem tohoto opatření je zjistit význam jednotlivých pramenišť jako zdrojů detritu pro perlorodku v přirozeném prostředí, ale i pro její odchovné cykly v rámci ZP. Vybraná prameniště budou proto hodnocená metodou laboratorních „ex situ“ testů dle metodiky ZP a následně budou rozdělena do kategorií úživnosti. Zároveň budou na vybraných profilech hlavního toku Blanice a jejích přítoků realizovány bioindikační „in situ“ testy, které umožní analýzu možnosti přežívání a růstu juvenilních jedinců perlorodky říční v daných částech povodí.

Třetím tematickým okruhem je sledování migrace a habitatové preference invadovaných pstruhů pomocí radiotelemetrie. Cílem této aktivity je zjistit potenciál šíření perlorodky pomocí hostitele ve specifickém prostředí VVP Boletice. Migrační chování pstruhů bude sledováno metodou telemetrického monitoringu jejich pohybu v období parazitické fáze.